Polityka Prywatności

[PREAMBUŁA]

Szanujemy i chronimy prywatność oraz bezpieczeństwo użytkowników naszych stron internetowych (dalej: „Użytkownicy”).

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) dotyczy danych przekazanych nam za pośrednictwem serwisu internetowego yieldbird.com, prowadzonego pod adresem yieldbird.com (dalej: „Serwis”). W Polityce Prywatności opisujemy, jakie informacje gromadzimy w związku ze świadczeniem usług polegających na dostarczaniu informacji na temat reklamy w Internecie oraz innych naszych usług (dalej: „Usługi” lub „Usługa”), a także w jakim celu oraz w jaki sposób są one wykorzystywane.

Użyty w Polityce Prywatności termin „przetwarzanie danych” dotyczy informacji przekazywanych dobrowolnie przez Użytkowników, jak również informacji zbieranych automatycznie (przez tzw. „pliki cookies”), a obejmuje wszelkie operacje na danych osobowych, w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, dokonywane w związku z udostępnianiem Serwisu i świadczeniem Usług..

 1. [ADMINISTRATOR DANYCH]

  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest YIELDBIRD Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana przez XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w rejestrze przedsiębiorców pod nr KRS: 324436, posiadająca NIP: 6792996939, kapitał zakładowy w wysokości 43,800.00 złotych (dalej: „YIELDBIRD”), który przetwarza te dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w ich brzmieniu wynikającym z aktualnych ustaw, a także zgodnie z przepisami innych powszechnie obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych.
  2. Użytkownik nie jest zobligowany do udostępnienia nam swoich danych osobowych. Jednakże odmowa przez Użytkownika przekazania lub udostępnienia danych niezbędnych do świadczenia Usług powoduje usprawiedliwiony brak możliwości jej świadczenia przez YIELDBIRD, a także może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności.
  3. YIELDBIRD przetwarza dane osobowe Użytkowników przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia Usługi oraz stałego rozwoju Serwisu, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. YIELDBIRD przetwarza dane osobowe w następującym zakresie: imię i nazwisko lub firma/nazwa, adres e-mail, URL strony internetowej oraz wszelkie dane osobowe udostępniane przez samych Użytkowników w wysyłanych e-mailach lub inaczej.
  4. YIELDBIRD zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres hello@yieldbird.com.
 2. [BEZPIECZEŃSTWO DANYCH]

  1. Dostęp do danych osobowych mają jedynie przeszkoleni i upoważnieni pracownicy YIELDBIRD.
  2. Jeśli to konieczne w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, YIELDBIRD zgłosi zbiór danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (dalej: „GIODO”). GIODO prowadzi ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych.
 3. [POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH]

  1. YIELDBIRD zobowiązuje się zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o podmiocie, któremu YIELDBIRD powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i terminie przekazania.
  2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez YIELDBIRD jego obowiązków wynikających z powierzenia lub dalszego powierzenia przetwarzania danych, odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa YIELDBIRD ogranicza się jedynie do bezpośrednich strat, które poniósł Użytkownik. YIELDBIRD nie ponosi odpowiedzialności za utratę korzyści, szkody pośrednie lub ewentualne, niezależnie od ich źródła, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej YIELDBIRD.
 4. [ODBIORCY DANYCH]

  1. Dane gromadzone i przetwarzane przez YIELDBIRD mogą być ujawnione podmiotom trzecim zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa w razie uznania, że ujawnienie takie jest niezbędne dla:
   1. ochrony praw YIELDBIRD lub osób trzecich;
   2. ochrony bezpieczeństwa publicznego lub innych osób;
   3. zapobieżenia lub powstrzymania działań o charakterze nieetycznym lub obraźliwym;
    oraz we wszelkich innych przypadkach wymaganych prawem, w szczególności w przypadkach podejrzenia popełnienia czynu zabronionego lub naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej.
  2. Z zastrzeżeniem postanowienia 4.1, nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą Użytkownika.
  3. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania współpracującym z nami firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników.
 5. [KWESTIE TECHNICZNE, USUNIĘCIE, RETENCJA DANYCH]

  1. Podczas przeglądania Serwisu nasze serwery automatycznie gromadzą informacje wysyłane przez przeglądarkę i zawarte w logach systemowych. Informacje te mogą zawierać różne dane, w szczególności adres e-mail, adres IP, typ wyszukiwarki, stronę internetową odwiedzoną bezpośrednio przed wejściem na nasz Serwis, czas wejścia do Serwisu oraz inne dane statystyczne, a wykorzystywane mogą być przez YIELDBIRD w celu zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem, zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonej Usług, a nadto w celach technicznych i statystycznych.
  2. Co do zasady YIELDBIRD zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Usługi. Po zakończeniu korzystania z Usługi YIELDBIRD może przetwarzać dane:
   1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;
   2. zanonimizowane, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez YIELDBIRD, za zgodą Użytkownika;
   3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;
   4. 5.2.4 dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
  3. W przypadku uzyskania przez YIELDBIRD wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie z Usługi), YIELDBIRD może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
  4. 5.4. YIELDBIRD może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w postanowieniach 5.2 i 5.3.
 6. [COOKIES]

  1. YIELDBIRD stosuje pliki tekstowe „cookies”. „Cookie” to niewielka informacja umieszczana na żądanie naszego serwera (first-party cookies) na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, itp.) Użytkownika podczas odwiedzin Serwisu, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia. Stosowanie plików cookies ma na celu poprawne działanie Serwisu na telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych Użytkowników; mechanizm ten nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
  2. YIELDBIRD stosuje następujące rodzaje plików cookies:
   1. sesyjne – przechowywane są na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika tylko do czasu przebywania na stronie internetowej Serwisu, wyłączenia przeglądarki lub momentu wylogowania z Serwisu; a takż
   2. 6.2.2. stałe – przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.
  3. YIELDBIRD stosuje mechanizm plików cookies w celach:
   1. ułatwienia nawigacji na stronach Serwisu, w tym poprzez utrzymanie sesji Użytkownika, dzięki czemu nie ma przymusu na każdej podstronie logować się ponownie;
   2. weryfikacji i rozwoju naszej oferty, w tym poprzez dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika; a także
   3. statystycznych.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez YIELDBIRD również cookies zewnętrznych (third-party cookies) w celu:
   1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA]; Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]; twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]; www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA];
   2. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych ze pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA], Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie];
   3. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii], LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii], a także twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA].
  5. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera,  Safari)  . W szczególności, każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce internetowej swojego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. YIELDBIRD zaznacza, że wyłączenie mechanizmu może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 7. [INFORMACJA HANDLOWA]

  1. YIELDBIRD zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom, którzy zapisali się do newslettera, informacji handlowych dotyczących działalności YIELDBIRD oraz działalności partnerów i kontrahentów YIELDBIRD.
  2. 7.2. Każdy z odbiorców newslettera ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie od YIELDBIRD informacji handlowych poprzez kliknięcie w link „rezygnacja z subskrypcji”.
 8. [MAŁOLETNI]

  1. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.
  2. Osoby, które nie ukończyły osiemnastego roku życia, mogą korzystać z Serwisu i Usługi wyłącznie za wiedzą i zgodą ich przedstawicieli ustawowych. Osoby nieletnie prosimy o nieudostępnianie ani nam ani Użytkownikom żadnych informacji za pośrednictwem lub w związku z Serwisem, w szczególności danych osobowych.
 9. [LINKI]

  1. serwis może zawierać linki, które w razie kliknięcia przekierowują Użytkownika na zewnętrzną stronę internetową. Istnienie linków nie może być utożsamiane z jakiegokolwiek rodzaju powiązaniami pomiędzy YIELDBIRD a podmiotem, do którego należy zewnętrzna strona internetowa.
  2. YIELDBIRD w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za skutki tego rodzaju przekierowań, nie ma wpływu na treści zawarte na stronach zewnętrznych, nie ponosi odpowiedzialności za treść polityki prywatności i bezpieczeństwa obowiązującej na tych stronach, ani za stosowane w trakcie ich przeglądania pliki cookies. Zachęcamy Użytkowników korzystających z tego rodzaju odesłań do zapoznawania się z treścią odpowiednich dokumentów obowiązujących na tych stronach.
 10. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

  1. Korzystając z naszego Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce Prywatności..
  2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować na następujący adres skrzynki email: hello@yieldbird.com.
  3. 10.3. YIELDBIRD zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie www.yieldbird.com, w zakładce „Polityka prywatności”.
Newsletter

Subscribe to our fresh dose of information. Receive daily or monthly cherry-picked news about programmatic and digital advertising.