Regulamin Świadczenia Usług

Regulamin Świadczenia Usług

[REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OPTYMALIZACJI EMISJI REKLAM PRZEZ YIELDBIRD]

 • 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 1. Yieldbird profesjonalnie świadczy na rzecz Wydawcy, za wynagrodzeniem, Usługę na warunkach, jak określone w Umowie.
 2. Umowa wchodzi w życie i zaczyna wiązać Strony z dniem zaakceptowania przez Yieldbird Zamówienia złożonego przez Wydawcę (dzień zawarcia Umowy) w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie internetowej Yieldbird. Stosowane przez Yieldbird rozwiązania techniczne zapewniają Wydawcy możliwość wykrycia i korekty błędów we wprowadzanych do formularza danych, a także dogodny dostęp do treści Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania z którejkolwiek z Usług, opisanych w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Wydawcę warunków niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Warunkiem technicznym koniecznym do korzystania z Usługi w optymalnym zakresie i jakości jest nieograniczony dostęp Wydawcy do sieci Internet oraz do kompatybilnego końcowego urządzenia telekomunikacyjnego z najnowszą wersją popularnej przeglądarki internetowej.
 5. Usługa oferowana jest zasadniczo przedsiębiorcom. W sytuacji, gdy w roli Wydawcy chce wystąpić konsument, powinien o tym poinformować Yieldbird drogą elektroniczną, w celu zawarcia indywidualnej umowy na świadczenie Usługi.

 

 

 • 2. [DEFINICJE]

O ile wyraźnie inaczej nie zastrzeżono, poniższe określenia powinny być rozumiane w relacjach między Wydawcą a Yieldbird w przedmiocie Usługi w sposób następujący:

Ban – wykluczenie Serwisu z możliwości emisji Reklam.

eCPM – współczynnik umożliwiający mierzenie efektywności działań Yieldbird na Placementach, tj. stawka uzyskiwana przez Yieldbird za sprzedaż 1000 odsłon Reklamy.

Liczba Odsłon Reklamy – liczba pojedynczych wyemitowań Reklamy na urządzeniach końcowych użytkownika na poszczególnych Placementach.

Nieprawidłowy Ruch – każda forma ruchu internetowego w ramach Serwisu, która jest wywoływana w sposób sztuczny, jak np.: (i) realizowane jakąkolwiek techniką sztuczne zwiększenie Liczby Odsłon Reklamy, w tym m. in. używanie przeglądarek z automatycznym respawnem, praktyki automatycznego przekierowywania użytkowników, używanie linków typu blind text, linków wprowadzających w błąd, kliknięć wymuszonych, umieszczanie network tags (oznaczeń stron w sieci) na pustych stronach internetowych itp.; albo (ii) działania o charakterze spamowym, działania sprzeczne z regulaminami i innymi zasadami stosowanymi przez operatorów Platform RTB.

Okres Rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy albo inny okres ustalony przez Strony w Zamówieniu.

Panel Wydawcy – udostępniana przez Yieldbird dla Wydawcy aplikacja online służąca do rozliczania pomiędzy Stronami emisji Reklam w Serwisie.

Partnerzy – inne niż Platformy RTB podmioty, które zlecają Yieldbird emisję Reklam w Serwisie.

Placementy – te powierzchnie reklamowe w Serwisie, które na mocy postanowień Umowy są obsługiwane przez Yieldbird.

Platformy RTB – zarządzane przez osoby trzecie platformy technologiczne przeznaczone do optymalizacji i zautomatyzowanej sprzedaży oraz emisji Reklam w Serwisie.

Polityka Prywatności – zestaw postanowień określających sposoby gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania danych wykorzystywanych przez Yieldbird w związku ze świadczeniem Usługi.

Przychód – wartość netto świadczeń wygenerowanych przez Yieldbird poprzez zarządzanie współpracą z operatorami Platform RTB i Partnerami z tytułu emisji Reklam w Serwisie na Placementach obsługiwanych przez Yieldbird.

Regulamin – zestaw postanowień objętych niniejszym dokumentem, które regulują prawa i obowiązki Stron w związku z Usługą;

Reklamy – wszelkie jednostki graficzne, tekstowe lub multimedialne mające charakter reklamowy lub promocyjny przeznaczone do emisji w Serwisie w dowolnym formacie dostosowanym do wymogów technologicznych Placementów.

RODO– Rozporządzenie nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis – internetowy i/lub mobilny serwis (serwisy) Wydawcy, prowadzony (prowadzone) pod adresem (adresami) URL wskazanym (wskazanymi) w Zamówieniu.

Strony – Wydawca i Yieldbird rozpatrywani łącznie jako strony Umowy lub jako podmioty wzajemnie lub razem zobowiązane na podstawie Regulaminu lub Zamówienia.

Umowa – instrument regulujący prawa i obowiązki Stron w związku z Usługą, w skład którego wchodzi Zamówienie, Regulamin oraz przepisy obowiązującego prawa.

Usługa – odpłatna usługa technologicznej optymalizacji emisji Reklam w Serwisie lub inne usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu.;

Wydawca – osoba zamawiająca lub/i korzystająca z Usług;

Yieldbird – „YIELDBIRD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla  M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324436; kapitał zakładowy w wysokości 47 550,00  ZŁ (czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych); NIP 679 299 6939,

Zamówienie – odrębny dokument regulujący prawa i obowiązki Stron w związku z Usługą, który określa w szczególności dane identyfikacyjne Wydawcy, dane Serwisu, wysokość wynagrodzenia oraz zasady płatności, stanowiący element Umowy.

 • 3. [ZOBOWIĄZANIA YIELDBIRD]

Yieldbird zobowiązuje się do:

 1. podejmowania działań, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i w miarę posiadanych kompetencji, w celu maksymalizacji Przychodów osiąganych z tytułu zarządzania Placementami w Serwisie;
 2. umożliwienia Wydawcy dostępu do Panelu Wydawcy;
 3. generowania w Panelu Wydawcy informacji dotyczących Placementów obsługiwanych przez Yieldbird, w tym informacji: (i) o Liczbie Odsłon Reklamy, (ii) o wysokości eCPM – w ujęciu zbiorczym oraz w rozbiciu na poszczególne Placementy, (iii) o wysokości Przychodów za kolejne Okresy Rozliczeniowe, w rozbiciu na poszczególne Placementy, (iv) o wysokości zweryfikowanego i autoryzowanego przez Yieldbird Przychodu i należnego Wydawcy wynagrodzenia wraz z informacjami potrzebnymi do wystawienia przez Wydawcę faktury dla Yieldbird;
 4. terminowego rozliczania się z Wydawcą z tytułu udostępnianych Placementów;
 5. niezwłocznego usuwania błędów technicznych leżących po stronie Yieldbird a uniemożliwiających realizację czynności przewidzianych Umową.
 • 4. [ZOBOWIĄZANIA WYDAWCY]

Wydawca zobowiązuje się do:

 1. stałego udostępniania Yieldbird Placementów w całym okresie obowiązywania Umowy;
 2. zamieszczenia w Serwisie – w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia Umowy – dostarczanych przez Yieldbird kodów wywołujących Reklamy i umożliwiających zliczanie Liczby Odsłon Reklamy oraz nieusuwania i niewprowadzania zmian w tych kodach;
 3. niewprowadzania zmian w Placementach, w tym w zakresie ich konkretnego umiejscowienia w Serwisie, a także nieingerowania w widoczność Placementów i niezakrywania ich innymi formami reklamowymi;
 4. niepodejmowania praktyk Nie-prawidłowego Ruchu, a także zapobiegania takim praktykom dokonywanym w Serwisie przez osoby trzecie;
 5. niepodejmowania działań mogących skutkować nałożeniem Bana, a także przestrzeganie w działalności Serwisu zasad wynikających z regulaminów i zasad funkcjonowania Platform RTB, w szczególności zasad „Google Policy”;
 6. informowania Yieldbird – z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – o każdej zmianie w Serwisie mogącej mieć wpływ na realizację Umowy, w szczególności o zmianach w layoucie Serwisu oraz o zmianach technologicznych, w tym zmianach wprowadzanych do dokumentów HTML, w których umieszczane będą Reklamy, a mających wpływ na lokalizację i funkcjonowanie Placementów;
 7. informowania Yieldbird o podjęciu współpracy z innymi podmiotami związanej z zarządzaniem powierzchnią reklamową Serwisu, w tym emisją Reklam w Serwisie;
 8. informowania Yieldbird – z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – o działaniach mogących wpłynąć na istotną – tj. powyżej 30% – zmianę Liczby Odsłon Reklamy.
 • 5. [WSPÓŁPRACA STRON]
 1. Wydawca zobowiązuje się dołożyć najlepszych starań, by utrzymać lub zwiększyć wyjściową Liczbę Odsłon Reklamy wykonywanych poprzez Platformy RTB, jak zadeklarowana w Zamówieniu, przez cały okres obowiązywania Umowy.
 2. W przypadku Reklamy, w stosunku do której zgłoszono naruszenie obowiązujących przepisów prawa, Yieldbird zobowiązany będzie niezwłocznie, po merytorycznym rozpatrzeniu zgłoszenia naruszenia przez podmiot występujący z roszczeniami bądź Wydawcę, podjąć odpowiednie działania w celu ich zmiany lub blokady.
 3. Wydawca może zgłosić do Yieldbird drogą mailową żądanie zaprzestania emisji dowolnej Reklamy, którą zlokalizuje na Serwisie w sposób umożliwiający jej identyfikację; wówczas Yieldbird zobowiązany będzie w ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia uniemożliwić dostęp wskazanej Reklamy do Serwisu. Żądanie może dotyczyć jedynie Reklam, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub warunki „Google Policy” albo równoważne.
 4. Yieldbird zobowiązuje się nie emitować Reklam odnoszących się do podmiotów, co do których Wydawca zgłosił wyraźny sprzeciw co do emisji ich Reklam w Serwisie. Lista podmiotów winna zostać dostarczona Yieldbird w momencie złożenia Zamówienia przez Wydawcę. Zmiana tych podmiotów wymaga zgody Yieldbird udzielanej w trybie roboczym. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 • 6. [RAPORTOWANIE I ROZLICZENIA]
 1. Podstawą rozliczania Przychodów będzie zweryfikowana i autoryzowana przez Yieldbird informacja generowana automatycznie przez Panel Wydawcy obejmująca każdy Okres Rozliczeniowy, przedstawiana Wydawcy przez Yieldbird w terminie do piątego dnia roboczego po zakończeniu Okresu Rozliczeniowego. Yieldbird udostępni Wydawcy informację w ramach Panelu Wydawcy oraz – na życzenie Wydawcy – wyśle mu ją na adres email wskazany w Zamówieniu. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest podstawą do wystawienia przez Wydawcę faktury dla Yieldbird za Okres Rozliczeniowy objęty informacją, opiewającej na wynagrodzenie należne Wydawcy.
 2. Yieldbird gwarantuje, że raportowane Przychody będą zgodne ze stanem widocznym w informacjach raportowanych do Yieldbird przez Platformy RTB i Partnerów.
 3. Yieldbird jest uprawnione do dokonania korekty rozliczenia wysokości Przychodu należnego za Okres Rozliczeniowy, a w konsekwencji korekty wysokości wynagrodzenia należnego Wydawcy, w przypadku dokonania przez podmiot zarządzający Platformą RTB lub przez Partnera odpowiedniej korekty jego rozliczeń z Yieldbird za taki Okres Rozliczeniowy.
 4. Yieldbird wyraża zgodę na wystawianie i doręczanie faktur drogą elektroniczną, na adres wskazany w Zamówieniu lub poprzez udostępnienie jej w Panelu Wydawcy.
 5. W przypadku naruszenia przez Wydawcę zobowiązań określonych w § 4 pkt 4 i 5 Regulaminu Wydawca traci prawo do wynagrodzenia należnego mu w części odpowiadającej tym Reklamom, które pozostają w związku z takimi naruszeniami.
 6. Walutę wynagrodzenia oraz termin płatności określa Zamówienie.
 • 7. [WARUNKI ODPOWIEDZIALNOŚCI]
 1. Yieldbird nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich oraz naruszenia przepisów obowiązującego prawa w związku z działalnością Wydawcy – w tym w związku z zawartością Serwisu i treściami w nim prezentowanymi.
 2. Yieldbird nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przerw w emisji Reklam spowodowanych przyczynami niedotyczącymi Yieldbird, m in. strajkami, klęskami żywiołowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych, uchybieniami osób trzecich mającymi wpływ na realizację Usługi.
 3.  Yieldbird jest uprawniona do czasowej przerwy w emisji Reklam z przyczyn technicznych. Yieldbird dołoży staranności, aby tego typu przerwy miały miejsce w godzinach nocnych i trwały możliwie jak najkrócej. Przerwy w świadczeniu Usługi z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Yieldbird Umowy.
 4. W przypadku pytań, sugestii, a także ewentualnych uwag co do dostępności lub jakości Usługi Wydawca może skontaktować się z przedstawicielem Yieldbird drogą elektroniczną, wysyłając reklamację na następujący adres email: help@yieldbird.com.
 5. Wyłączona zostaje odpowiedzialność każdej ze Stron z tytułu rękojmi i utraconych korzyści.
 1. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Umowy przez Wydawcę, Wydawca zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek naruszenia obowiązujących przepisów lub postanowień Umowy, a jeżeli w następstwie powyższego naruszenia Yieldbird lub osoba trzecia zostanie zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub kary finansowej, prawomocnym wyrokiem lub decyzją właściwego organu, w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Yieldbird lub zasądzenia od Yieldbird, lub nałożenia na Yieldbird kary finansowej – Wydawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu regresowo na wezwanie Yieldbird całości pokrytych roszczeń, kar lub odszkodowań oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając w to koszty postępowania sądowego, administracyjnego, arbitrażowego, lub ugodowego. Wydawca zobowiązuje się nadto do przystąpienia na swój własny koszt, na wezwanie Yieldbird lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego, administracyjnego lub pozasądowego toczącego się z udziałem Yieldbird, a wynikłego z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Nadto Wydawca zobowiązuje się do udostępnienia Yieldbird wszystkich niezbędnych dokumentów mających na celu obronę praw Yieldbird w negocjacjach lub w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub pozasądowym toczącym się z udziałem Yieldbird.

 

 • 8. [POUFNOŚĆ]
 1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji udostępnionych, przekazanych lub inaczej uzyskanych w związku z negocjacjami, podpisaniem i wykonywaniem Umowy, w szczególności informacji organizacyjnych i technologicznych dotyczących drugiej Strony, jak też warunków handlowych, na jakich Strony zawarły Umowę (Informacje Poufne); zobowiązanie do poufności trwa przez okres 3 lat od uzyskania danej Informacji Poufnej, niezależnie od ustania (rozwiązania, wygaśnięcia) Umowy.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że wszelkie przekazane i ujawnione jej przez drugą Stronę Informacje Poufne zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy nie obejmuje: (i) informacji, które są powszechnie znane; (ii) informacji, które znane były Stronie przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę, przy czym ta wcześniejsza znajomość winna zostać wykazana; ani (iii) informacji uzyskanych od uprawnionych osób trzecich bez zastrzeżenia obowiązku zachowania poufności.
 4. Każda ze Stron będzie zwolniona z obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona dokonująca ujawnienia będzie zobowiązana, o ile będzie to możliwe z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, do: (i) natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło; (ii) ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymaga przez prawo; a także (iii) podjęcia wszelkich możliwych działań celem zapewnienia, iż ujawnione Informacje Poufne będą traktowane w sposób poufny i wykorzystywane tylko dla celów uzasadnionych celem ujawnienia.
 • 9. [CZAS TRWANIA UMOWY]
 1. Usługa jest świadczona przez okres nieoznaczony, albo jak oznaczony w Zamówieniu, i podlega rozwiązaniu w przypadkach, jak określone w Umowie.
 2. Umowa na czas nieoznaczony może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron ze skutkiem natychmiastowym. Dla zachowania ważności oświadczenie o wypowiedzeniu winno być dokonane w formie elektronicznej lub pisemnej.
 3. Yieldbird ma prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i bez odrębnego wezwania w przypadku rażącego naruszenia przez Wydawcę jej postanowień, w szczególności w przypadku zaistnienia w Serwisie Nieprawidłowego Ruchu lub Bana oraz niezastosowania się do postanowień wskazanych w sekcji 11 Regulaminu.
 4. W przypadku zaistnienia Nieprawidłowego Ruchu lub Bana,  oraz niezastosowania się do postanowień wskazanych w sekcji 11 Regulaminu, Yieldbird ma prawo ograniczyć bądź zablokować emisję Reklam w Serwisie, a działanie takie nie będzie stanowiło podstawy do występowania przez Wydawcę z jakimikolwiek roszczeniami wobec Yieldbird.
 • 10. [NEWSLETTER I FORMULARZ KONTAKTOWY]
 1. Usługi „Yieldbird Choice” oraz „Formularz kontaktowy” są usługami nieodpłatnymi świadczonymi na zamówienie użytkownika serwisu https://yieldbird.com/, będącego Wydawcą albo reklamodawcą.
 2. Usługa „Yieldbird Choice” jest usługą polegającą na przesyłaniu przez Yieldbird raz na dzień lub raz na miesiąc, na adres poczty elektronicznej użytkownika serwisu https://yieldbird.com/, będącego Wydawcą albo reklamodawcą newsletter’a zawierającego wybór najnowszych publikacji z zakresu Digital & Programmatic. Wysyłka newsletter’a odbywa się na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym służącym do zapisów na wyżej opisywany newsletter.
 3. Usługa „Formularz kontaktowy” umożliwia użytkownikom serwisu https://yieldbird.com/ kontakt z Yieldbird za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie pod adresem https://yieldbird.com/pl/kontakt/.
 4. W związku z świadczeniem usługi „Yieldbird Choice” Yieldbird gromadzi od użytkowników serwisu https://yieldbird.com/ i przetwarza następujące dane osobowe: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, miejsce pracy, stanowisko, wydawca/reklamodawca.
 5. W związku z świadczeniem usługi „Formularz kontaktowy” Yieldbird gromadzi od użytkowników serwisu https://yieldbird.com/ i przetwarza następujące dane osobowe: adres poczty elektronicznej, imię, nazwisko, wydawca/reklamodawca, inne informacje zawarte w treści przesyłanej przez użytkownika wiadomości.
 6. Użytkownicy „Yieldbird’s Choice” lub „Formularza kontaktowego” mają prawo dostępu do swoich danych, prawo dokonywać ich modyfikacji lub je usuwać. Modyfikacja danych lub wypisanie się z newslettera możliwe są poprzez formularz rejestracyjny dostępny w serwisie https://yieldbird.com/ lub po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanym użytkownikowi newsletterze.
 7. Administratorem danych osobowych użytkowników w zakresie usług opisanych w niniejszej sekcji 10 [NEWSLETTER I FORMULARZ KONTAKTOWY] jest wyłącznie Yieldbird. Zasady ochrony prywatności oraz danych osobowych użytkowników serwisu https://yieldbird.com/ określa Polityka Prywatności.

 

 • 11. [DANE OSOBOWE]
 1. Yieldbird i Wydawca są współadministratorami danych osobowych użytkowników Serwisu. Yieldbird przetwarza dane wyłącznie w zakresie ograniczonym do przekierowania danych zebranych przez Wydawcę za pośrednictwem technologii cookie do Partnerów i Platform RTB. Yieldbird nie gromadzi i nie przechowuje danych w swoich systemach informatycznych. W pozostałym zakresie dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez Wydawcę.
 2. Z uwagi na fakt, iż Yieldbird nie posiada rzeczywistego dostępu do danych użytkownika Serwisu, Wydawca odpowiada za realizację wszystkich uprawnień, które przysługują podmiotom danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (w szczególności na podstawie RODO), w tym prawa dostępu do danych, prawa uzyskania kopii danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych oraz prawa do sprzeciwu.
 3. Wydawca jest tzw. punktem kontaktowym we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych użytkowników Serwisu, w stosunku do których Strony są współadministratorami danych. Wydawca zamieści w Serwisie informację dla użytkowników Serwisu, o sposobie kontaktu z Wydawcą w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wydawca jest zobowiązany do rozpatrzenia wniosków podmiotów danych w terminach i na zasadach określonych w RODO. Jeżeli użytkownik Serwisu skieruje zapytanie lub wniosek do Yieldbird, zostanie ono niezwłocznie przekazane do Wydawcy, a Wydawca będzie odpowiedzialny za rozpatrzenie zapytania bądź wniosku, jakby wpłynął wprost do Wydawcy od użytkownika Serwisu.
 4. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania użytkowników Serwisu o Yieldbird jako współadministratorze danych osobowych. Wydawca jest także zobowiązany zamieścić w polityce prywatności Serwisu lub w innej łatwo dostępnej dla użytkowników lokalizacji w Serwisie link https://yieldbird.com/pl/dane do informacji udostępnionej na stronie internetowej Yieldbird, z zasadniczą częścią uzgodnień odnoszących się do współadministrowania danymi użytkowników Serwisu przez Yieldbird i Wydawcę. W tym celu Wydawca może posłużyć się przykładową klauzulą o następującej treści:

W celu wyświetlania w serwisie reklamy dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji korzystamy z rozwiązań spółki Yieldbird Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa. Yieldbird jest współadministratorem danych osobowych przetwarzanych w tym celu. Zasadnicza część uzgodnień określająca zakresy obowiązków współadministratorów, w tym zasady realizowania uprawnień użytkowników serwisu, a także lista odbiorców, którym ujawniane są dane w związku z wyświetlaniem reklamy behawioralnej, dostępna jest pod adresem https://yieldbird.com/pl/dane .

 1. Wydawca zobowiązany jest do przedstawienia użytkownikom Serwisu odpowiednich informacji i powiadomień o przetwarzaniu danych osobowych, oraz uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu, zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową. Pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z niniejszego ustępu ponosi Wydawca.
 2. Wydawca zapewni w szczególności, że Reklamy będą prezentowane w Serwisie wyłącznie użytkownikom Serwisu, którzy wyrazili Wydawcy:
  1. zgodę pozwalającą Yieldbird i jego zaufanym partnerom (wskazanym pod adresem https://yieldbird.com/pl/partnerzy) przechowywać informacje, lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu,
  2. zgodę legalizującą przetwarzanie przez Yieldbird i jego zaufanych partnerów (wskazanych pod adresem https://yieldbird.com/pl/partnerzy) danych osobowych użytkowników Serwisu w celu wyświetlania Reklam w ramach Usługi.

Pełną odpowiedzialność za realizację obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz z niniejszego ustępu ponosi Wydawca.

 1. Strony postanawiają, że Yieldbird będzie uprawniony do samodzielnego zawierania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innych instrumentów prawnych legalizujących powierzanie przetwarzania danych osobowych objętych współadministrowaniem w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług objętych Umową, w szczególności umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z Partnerami oraz Podmiotami RTB.
 2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, np. umowy cywilnoprawne), których dane osobowe będą ujawniane drugiej Stronie Umowy jako administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją Umowy, znanych Stronie przekazującej informacji wskazanych w art. 14 Rozporządzenia RODO.
 3. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez drugą Stronę danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do drugiej Strony, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny upoważniony przepisami powszechnie obowiązującego prawa organ nadzorujący ochronę danych osobowych, chyba że będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz/lub decyzją/postanowieniem określonego uprawnionego organu.

 

 • 12. [ZEZWOLENIE NA WYKORZYSTANIE OZNACZEŃ]
 1. Wydawca udziela Yieldbird wyraźnej zgody na używanie nazwy, logo lub znaku towarowego Wydawcy w materiałach marketingowych, sprzedażowych i public relations Yieldbird, wyłącznie w celu identyfikacji Wydawcy jako klienta Yieldbird oraz w celu przedstawienia Serwisu jako case study korzystania z Usług. Yieldbird udziela Wydawcy wyraźnej zgody na używanie nazwy, logo lub znaku handlowego Yieldbird wyłącznie w celu identyfikacji Yieldbird jako wykonawcy Usług świadczonych na rzecz Wydawcy.

 

 • 13. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
 1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu i jest dostępna pod adresem: https://yieldbird.com/pl/polityka-prywatnosci/ .
 2. W przypadku braku informacji o zmianie adresu lub innych danych wszelka korespondencja wysłana na adres wskazany w Zamówieniu będzie uważana za skutecznie doręczoną.
 3. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia Umowy nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych.
 4. Yieldbird zachowuje prawo do jednostronnej zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronie internetowej yieldbird.com i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. W przypadku zmiany Regulaminu, Yieldbird poinformuje Wydawcę o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystywanym przez Wydawcę do komunikacji z Yieldbird, a Wydawca ma prawo w terminie 10 dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu złożyć sprzeciw na adres poczty elektronicznej Yieldbird, z którego została nadana informacja o zmianie Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Wydawcę skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem Umowy na dzień złożenia sprzeciwu. Brak złożenia sprzeciwu w wyznaczonym terminie, będzie oznaczać zgodę Wydawcy na zmianę Regulaminu.
 5. Spory, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy, będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Yieldbird.
 6. Umowa podlega prawu polskiemu z wyłączeniem jakichkolwiek klauzul kolizyjnych, które mogłyby nakazywać stosowanie przepisów innego prawa.